سایت مرکز فقهی

گزارش همایش

گزارش همایش ها
تاریخ برگزاری 06 /11 /1400
تاریخ برگزاری 20 /10 /1400
تاریخ برگزاری 24 /12 /1394
تاریخ برگزاری 10 /10 /1394
تاریخ برگزاری 17 /09 /1394
تاریخ برگزاری 06 /12 /1393
تاریخ برگزاری 02 /11 /1393
تاریخ برگزاری 24 /10 /1393
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.